Πρακτικό εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου τμήματος ΔΕΟ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ