Ανακήρυξη υποψηφίων για τις θέσεις Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου τμήματος ΤΕΤΡΟ

 

 

Πρακτικό Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής