Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

Κοσμήτορας Σχολής Καραμουσαντάς Δημήτριος- Καθηγητής 27210 - 45278

 

Γραμματεία Σχολής

Προϊστάμενος Μπάκας Ιωάννης 27210 - 45134

 

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

Πρόεδρος Τμήματος Παπαγεωργίου Αθανάσιος -Καθηγητής 27210 - 45215

Γραμματεία Μπούνα Νίκη 27210 - 45135

 

Τμήμα Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων

Πρόεδρος Τμήματος Ζακυνθινός Γεώργιος - Αναπ. Καθηγητής 27210 - 45131

Γραμματεία Μαυρομμάτη Ελένη 27210 - 45132

 

Αρμοδιότητες Γραμματειών Τμημάτων
1. Γραμματειακή Υποστήριξη συλλογικών οργάνων του Τμήματος και διεκπεραίωση των αποφάσεων (διοικητικών & φοιτητικών θεμάτων),

2. Γραμματειακή Υποστήριξη εκλεκτορικών σωμάτων και διεκπεραίωση των αποφάσεων,

3. Τήρηση πρωτοκόλλου εισερχομένων – εξερχομένων εγγράφων,

4. Απάντηση και διακίνηση έντυπης & ηλεκτρονικής αλληλογραφίας,

5. Επιμέρους φοιτητικά θέματα.

 
Banner