Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Κοσμήτορας Σχολής Τσούντας Κωνσταντίνος - Καθηγητής 27210 - 45155

 

Γραμματεία Σχολής

Προϊστάμενος Σακκά Καλλιρρόη 27210 - 45105

 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Πρόεδρος Τμήματος Σωτηρόπουλος Δημήτριος - Αναπ. Καθηγητής 27210 - 45318

Γραμματεία Κωνσταντοπούλου Ελένη 27210 - 45123

 

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Πρόεδρος Τμήματος Σπηλιόπουλος Οδυσσέας - Καθηγητής 27210 - 45256

Γραμματεία Πολυχρόνη Παναγιώτα 27210 - 45151

  

Αρμοδιότητες Γραμματειών Τμημάτων

1. Γραμματειακή Υποστήριξη συλλογικών οργάνων του Τμήματος και διεκπεραίωση των αποφάσεων (διοικητικών & φοιτητικών θεμάτων),

2. Γραμματειακή Υποστήριξη εκλεκτορικών σωμάτων και διεκπεραίωση των αποφάσεων,

3. Τήρηση πρωτοκόλλου εισερχομένων – εξερχομένων εγγράφων,

4. Απάντηση και διακίνηση έντυπης & ηλεκτρονικής αλληλογραφίας,

5. Επιμέρους φοιτητικά θέματα.

 
Banner