Τμήμα Πληροφορικής

Αρμοδιότητες του Τμήματος Πληροφορικής είναι:
• Η εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των μηχανογραφικών συστημάτων (κεντρικών και περιφερειακών)
• Η μέριμνα για την ασφαλή τήρηση των αρχείων πληροφοριών και των προγραμμάτων, ώστε να επιταχύνεται η απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών του Ιδρύματος
• Η παρακολούθηση των τεχνολογιών οργάνωσης γραφείου και η πρόταση νέων εφαρμογών με την υιοθέτηση των τεχνολογιών αυτών
• Η ανάλυση και σχεδίαση των διαδικασιών λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος, με σκοπό την ανάπτυξη των σχετικών πληροφοριακών συστημάτων
• Η μέριμνα για την τήρηση των βαθμών ασφαλείας των αρχείων πληροφοριών ώστε να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα τους
• Η παρακολούθηση των δυσλειτουργιών των πληροφοριακών συστημάτων και η φροντίδα για την άρση αυτών
• Η μέριμνα για την σύνταξη προδιαγραφών εξοπλισμού πληροφορικής (Hardware - Software) για τις υπάρχουσες ή νέες ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος, καθώς επίσης και για τη σύνταξη συμβάσεων προμήθειας και συντήρησης του εξοπλισμού Πληροφορικής
• Η επιμέλεια του δικτύου των τερματικών μονάδων και των περιφερειακών συσκευών
• Η φροντίδα για τη βασική συντήρηση μηχανημάτων
• Η μέριμνα για την ικανοποιητική λειτουργία των Η/Υ από πλευράς λογισμικού με συνεχή έλεγχο απόδοσης
• Η παρακολούθηση, βελτίωση και ενημέρωση με νέες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος και των βοηθητικών του προγραμμάτων
• Η παροχή στα στελέχη των Διοικητικών Υπηρεσιών κάθε δυνατής βοήθειας στην προσπάθειά τους να εγκαταστήσουν τοπικές εφαρμογές στους περιφερειακούς σταθμούς εργασίας τους (π.χ. επεξεργασία κειμένων, οργάνωση αρχείων, επεξεργασία πινάκων κ.λπ.) και η εξασφάλιση της συμβατότητας των εφαρμογών αυτών με τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα
• Η διασφάλιση της συντήρησης του εξοπλισμού με βάση τις υπάρχουσες συμβάσεις
• Η ενημέρωση και εκπαίδευση των χρηστών των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος σε θέματα πληροφορικής
• Η μέριμνα για τη συγκέντρωση ταξινόμηση και ανάλυση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τους σπουδαστές, το πάσης φύσεως προσωπικό, τα οικονομικά μεγέθη, τον εξοπλισμό και τα ερευνητικά προγράμματα του Ιδρύματος, την συστηματική συλλογή των στοιχείων αυτών σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και την συγκρότηση και ενημέρωση αρχείου στατιστικών στοιχείων
• Η μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή από τις κατ’ αντικείμενο αρμόδιες υπηρεσίες συγχρόνων τεχνικών μεθόδων, την υπόδειξη τρόπων για την εκκαθάριση και ψηφιοποίηση του αρχείου του Ιδρύματος
• Η μελέτη των χρησιμοποιούμενων εντύπων, η υπόδειξη η εισήγηση τρόπων για τη βελτίωση και την τυποποίησή τους
• Η μέριμνα για το σχεδιασμό και υλοποίηση όλων των απαραίτητων βάσεων πληροφοριών και η παροχή εξυπηρέτησης προς τις διοικητικές υπηρεσίες
• Η καταγραφή των αναγκών όλων των φορέων του Ιδρύματος για πληροφορία και η μέριμνα για την ικανοποίησή τους με πρόσβαση σε άλλες βάσεις δεδομένων εσωτερικού και εξωτερικού μέσω των υπαρχόντων δικτύων
• Η υποστήριξη των χρηστών (Διοικητικές Υπηρεσίες, Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Προσωπικό Ερευνητικών Προγραμμάτων, Σπουδαστές) στην αναζήτηση και πρόσβαση σε διεθνείς βάσεις δεδομένων
• Η μέριμνα για την τυποποίηση της πληροφορίας προκειμένου να καθίσταται συμβατή σε ετερογενή περιβάλλοντα εργασίας
• Η υποβολή προτάσεων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των κάθε είδους μηχανογραφικών προγραμμάτων για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων

 

Το Τμήμα Πληροφορικής βρίσκεται στο ισόγειο της κεντρικής  διοίκησης του ΤΕΙ Πελοποννήσου, στο γραφείο 45Α, και λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7:30-15:30)

 

Στελέχωση

Προϊστάμενος: Αγγουράς Γεώργιος

27210 45194,  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Γαλιώτος Κωνσταντίνος

27210 45312, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Tο Τμήμα Πληροφορικής παρέχει/υποστηρίζει τις ακόλουθες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους χρήστες του ΤΕΙ Πελοποννήσου:

Ηλεκτρονική Γραμματεία Υπηρεσία η οποία επιτρέπει στους φοιτητές του ΤΕΙ να κάνουν ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, να ενημερώνονται για την βαθμολογία τους και να αιτούνται και να παραλαμβάνουν πιστοποιητικά ηλεκτρονικά. Οι καθηγητές του ΤΕΙ καταχωρούν τη βαθμολογία των μαθημάτων που διδάσκουν ηλεκτρονικά στο σύστημα.

e-Τάξη Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων με υποστήριξη ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Webmail και email. Υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πρόσβαση είτε μέσω διαδικτύου (webmail) είτε μέσω προγράμματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email client) με σύνδεση POP3 και SMTP.

Διαύγεια Ανάρτηση σε ένα σημείο στο διαδίκτυο όλων των αποφάσεων πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων. (1)

Απέλλα Ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών επιτροπών εκλογής ή εξέλιξης. (2)

e:presence Υπηρεσία πραγματοποίησης διαδικτυακών τηλεδιασκέψεων. (2)

Εύδοξος Ηλεκτρονική υπηρεσία για τη παροχή συγγραμμάτων στους φοιτητές. (2)

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα Ηλεκτρονική υπηρεσία απόκτησης ακαδημαϊκής ταυτότητας για το προσωπικό και τους φοιτητές. (2)

 

(1): Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Για το ΤΕΙ Πελοποννήσου τη διαχειρίζεται και την υποστηρίζει το Τμήμα Πληροφορικής.

 

(2): Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας. Για το ΤΕΙ Πελοποννήσου τη διαχειρίζεται και την υποστηρίζει το Τμήμα Πληροφορικής.

 
Banner