Τμήμα Προϋπολογισμού Δαπανών και Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.)

Στην αρμοδιότητα του τμήματος υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την σύνταξη και αναμόρφωση του προϋπολογισμού, τη σύνταξη του απολογισμού και ισολογισμού και την υποβολή τους στα αρμόδια όργανα προς έγκριση, την παρακολούθηση των εσόδων του ΤΕΙ και την έκδοση των γραμματίων είσπραξης. Ως έσοδα εννοούνται επιχορηγήσεις από τακτικό προϋπολογισμό και δημόσιες επενδύσεις, επιχορηγήσεις από λοιπούς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού, επιστροφές χρημάτων κ.λ.π. έσοδα υπέρ τρίτων, την σύνταξη οικονομικών εκθέσεων και βεβαιώσεων, τις πράξεις προβλέψεων στον προϋπολογισμό (δηλαδή πράξεις ανάληψης υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΤΕΙ) και την τήρηση αρχείου όλων των θεμάτων αρμοδιότητας του τμήματος.
Επιπλέον υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την αναγνώριση, εκκαθάριση και ενταλματοποίηση δαπανών που αφορούν τις πάσης φύσεως προμήθειες, αγορές και λοιπές δαπάνες που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΤΕΙ, την αποστολή όλων των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και προπληρωμής του Ιδρύματος στην αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς θεώρηση, την πληρωμή των υποχρεώσεων του ιδρύματος (οδοιπορικά, προμηθευτές κ.λ.π.) πλην των δαπανών μισθοδοσίας και αποζημιώσεων που υπάγονται στο τμήμα Μισθοδοσίας και Αποζημιώσεων, την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για αποδόσεις στο Δημόσιο και στα Ταμεία των φόρων και των κρατήσεων, τον έλεγχο των λογαριασμών του Ιδρύματος, την τήρηση των απαιτούμενων βιβλίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού, την τήρηση του αρχείου των πρωτοτύπων θεωρημένων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και προπληρωμής και των παραστατικών αυτών, την παρακολούθηση των κονδυλίων που προέρχονται από Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και τη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του εσωτερικού και εξωτερικού για την απορρόφηση αυτών των κονδυλίων.

 

Το Τμήμα Προϋπολογισμού Δαπανών και Κ.Π.Σ. βρίσκεται στον 1ο όροφο της κεντρικής διοίκησης του ΤΕΙ Πελοποννήσου και λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7:30 π.μ.-15:30 μ.μ.)


Προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού Δαπανών και Κ.Π.Σ:
Παναγιώτης Χειλάς
Τηλ.:27210-45173 | e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Αναπληρωτής προϊστάμενος Τμήματος Προϋπολογισμού Δαπανών και Κ.Π.Σ:
Γεώργιος Παναγόπουλος
Τηλ.:2721045174 | e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Διοικητικοί υπάλληλοι Τμήματος Προϋπολογισμού Δαπανών και Κ.Π.Σ:
Κωνσταντίνος Παναγέας
Τηλ.:2721045310 | e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 
Banner