Υγειονομική Περίθαλψη Φοιτητών

Ιατρική εξέταση

Μπορεί να γίνει:
1.Απο το γιατρό της υγειονομικής υπηρεσίας του ΤΕΙ κατά τις εργάσιμες μέρες και καθορισμένες ώρες.
2. Από το γιατρό δημόσιου νοσοκομείου.
3.Απο ιδιώτη γιατρό που είναι συμβεβλημένος με το δημόσιο.

Νοσοκομειακή περίθαλψη
1.Η νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται στα νοσηλευτικά ιδρύματα Δημοσίου στη Ββ θέση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους δημόσιους υπαλλήλους.
2.α) Όταν το περιστατικό δεν είναι επείγον η εισαγωγή σε νοσηλευτικό ίδρυμα που είναι στην έδρα του ΤΕΙ γίνεται με εισιτήριο της υγειονομικής υπηρεσίας του ΤΕΙ κατόπιν προσκόμισης του δελτίου αναγγελίας εισαγωγής από το Νοσοκομειακό ίδρυμα.
β) Όταν το περιστατικό είναι επείγον δεν τηρείται η διαδικασία που ορίζεται παραπάνω, οφείλει όμως ο φοιτητής να ενημερώσει ο ίδιος ή με εκπρόσωπό του μέσα στις δυο επόμενες εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβη το περιστατικό, την υγειονομική υπηρεσία του ΤΕΙ και γίνεται η εισαγωγή όπως προβλέπεται στην παράγραφο (α).
Σε άλλη περίπτωση δεν αναγνωρίζεται η δαπάνη περίθαλψης του φοιτητή.
3.Η νοσοκομειακή περίθαλψη περιλαμβάνει τη δαπάνη για τοκετό είτε γίνεται φυσιολογικά είτε με καισαρική.

Φαρμακευτική περίθαλψη
1.Οι δαπάνες για την φαρμακευτική περίθαλψη καλύπτονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2.Οι συνταγές αναγράφονται στο Ατομικό Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης φοιτητή (Α.Β.Υ.Π.Φ.) και χορηγούνται από:
α) Γιατρό υγειονομικής υπηρεσίας του Τ.Ε.Ι.
β) Από τα Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων ή από τα Ιατρεία του ΠΕΔΥ ή Ιδιώτη ιατρό . Στην περίπτωση αυτή για να είναι εκτελεστή η συνταγή πρέπει μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από τη χορήγησή της να θεωρηθεί αυτή από την υγειονομική υπηρεσία του Τ.Ε.Ι.
3. Οι συνταγές εκτελούνται σε φαρμακεία και υπογράφονται από το δικαιούχο φοιτητή με την παραλαβή των φαρμάκων.
4. Η συνταγή πρέπει να γράφει με σαφήνεια το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό μητρώου φοιτητή, το εκπαιδευτικό ίδρυμα, τη γνωμάτευση της πάθησης, ημερομηνία έκδοσης και να φέρει υπογραφή και σφραγίδα του γιατρού που την χορηγεί και θεώρηση της υγειονομικής υπηρεσίας του Τ.Ε.Ι.

Παρακλινικές εξετάσεις
Οι παρακλινικές εξετάσεις που έχει ανάγκη ο φοιτητής γράφονται στο Φ.Β.Π. από τον γιατρό της υγειονομικής επιτροπής του Τ.Ε.Ι., από τα Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων ή από τα Ιατρεία του ΠΕΔΥ ή Ιδιώτη ιατρό, Οι εξετάσεις γίνονται σε εργαστήρια νοσηλευτικών ιδρυμάτων δημοσίου ή σε ιδιωτικά Π.Φ.Υ.
Φυσιοθεραπείες
1) Οι φυσιοθεραπείες γράφονται στο Α.Β.Υ.Π.Φ. από:
i. Τον ορθοπεδικό γιατρό ή σε Ιατρό Φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης ή νευρολόγο της υγειονομικής υπηρεσίας του ΤΕΙ εφόσον η υπηρεσία αυτή διαθέτει γιατρό της ειδικότητας αυτής
ii. Ιδιώτη ορθοπεδικό γιατρό , ή Δημόσιο ή ΠΕΔΥ.
2) Οι φυσιοθεραπείες γίνονται στις υπηρεσίες και τα φυσιοθεραπευτήρια του Τ.Ε.Ι. Σε περίπτωση που δεν γίνονται εκεί για οποιοδήποτε λόγο μπορούν να γίνουν σε φυσιοθεραπευτήρια νοσηλευτικών ιδρυμάτων δημοσίου
3) Οι φυσιοθεραπείες για να είναι εκτελεστές θεωρούνται από την υγειονομική υπηρεσία του Τ.Ε.Ι. Για τη δαπάνη τα ισχύοντα στον ΕΟΠΠΥ.

Οδοντιατρικές εργασίες
1) Οι οδοντιατρικές εργασίες που έχει ανάγκη ο φοιτητής γράφονται στο Α.Β.Υ.Π.Φ. από:
i. Τον οδοντίατρο της υγειονομικής υπηρεσίας του Τ.Ε.Ι. εφόσον υπάρχει
ii. Δημόσιο Νοσοκομείο ή ΠΕΔΥ
iii. Ιδιώτη γιατρό (δεν εγκρίνεται δαπάνη Επίσκεψης).
2) Για την κατ'αρχήν και τελική θεώρηση των προαναφερόμενων εργασιών, προκειμένου οι εργασίες να είναι εκτελεστές, αρμόδια είναι η υγειονομική υπηρεσία του Τ.Ε.Ι. Η αναγνωριζόμενη δαπάνη είναι η ισχύουσα από ΕΟΠΠΥ.


Ορθοπεδικά είδη
Ο φοιτητής που έχει ανάγκη ορθοπεδικών ειδών υποβάλλει αίτηση με σχετική γνωμάτευση ορθοπεδικού γιατρού στη σπουδαστική λέσχη, η οποία παρέχει τη σχετική έγκριση μετά από σχετική θεώρηση της υγειονομικής υπηρεσίας του Τ.Ε.Ι.
Η δαπάνη για τα ορθοπεδικά είδη καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους δημόσιους υπαλλήλους και μόνο στην περίπτωση που η ανάγκη προέρχεται από ασθένεια ή ατύχημα.

 
Banner