Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Ισχύουσες διατάξεις.
Ν.4009/6-9-2011
Π.Δ. 185/84

Iατροφαρμακευτική Περίθαλψη
Από το Τμήμα Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριμνας υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης σπουδαστικού βιβλιαρίου περίθαλψης.
Το βιβλιάριο καλύπτει ιατροφαρμακευτικές ανάγκες και νοσοκομειακή περίθαλψη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και περιλαμβάνει :
• Ιατρική εξέταση.
• Νοσοκομειακή περίθαλψη.
• Φαρμακευτική περίθαλψη.
• Παρακλινικες εξετάσεις.
• Φυσιοθεραπείες.
• Οδοντιατρική περίθαλψη.
• Ορθοπεδικά είδη.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίου είναι:
1. Αίτηση (από το τμήμα)
2. Πιστοποίηση σπουδών από την γραμματεία του Τμήματος Σχολής του φοιτητή.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει πως δεν είναι ασφαλισμένος σε κανέναν άλλο δημόσιο φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
4. Βεβαίωση διαγραφής από προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα.
5. Μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας.
6. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Διάρκεια περίθαλψης
Σπουδαστικό βιβλιάριο περίθαλψης ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής του και για διάστημα ίσο με τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξανόμενο κατά τέσσερα εξάμηνα.

Οι ασφαλισμένοι σπουδαστές υποχρεούνται με την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους να προσκομίζουν το βιβλιάριο ασφάλισής τους στο Τμήμα Περίθαλψης προς θεώρησή του.

Δικαιούχοι περίθαλψης
Σπουδαστικό βιβλιάριο περίθαλψης δικαιούνται όλοι οι σπουδαστές του ΤΕΙ που δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανένα άλλο δημόσιο φορέα και ισχύει από την έκδοσή του.

Διακοπή Περίθαλψης
1. Στρατευθεί και για όσο χρόνο διαρκεί η στράτευση.
2. Ασφαλιστεί σε κύριο ασφαλιστικό οργανισμό, οπότε διακόπτεται η συμπληρωματική περίθαλψη που προβλέπεται από τον κανονισμό αυτό.
3. Περατώσει τις σπουδές του.
4. Συμπληρώσει το ανώτατο όριο διαρκείας της παροχής που προβλέπεται στον κανονισμό αυτό.
5. Για οποιοδήποτε λόγο χάσει τη φοιτητική ιδιότητα.
6. Ανασταλούν οι σπουδές του σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9Δ του άρθρου 80 του ν. 4009/6-9-2011 και για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή των σπουδών.
7. Στις περιπτώσεις 1 και 6 ο χρόνος διακοπής της παροχής δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο διάρκειας της παροχής που προβλέπεται στον κανονισμό αυτό
8. Όταν με αίτηση διακόπτονται οι σπουδές.

 
Banner